วีไดยู

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

 • ไดยูรอน
  (diuron) 80 % WP

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

 • เป็นสารกําจัดวัชพืชออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมผ่านทางราก
 • ใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) และฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก
  (post-emergence)l ใช้กําจัดวัชพืชใบกว้าง และวงศ์หญ้าอายุฤดูเดียว
 • ใช้ในสับปะรด อ้อย มันสําปะหลัง มะละกอ กล้วย ส้ม องุ่น หน่อไม้ฝรั่ง
  กาแฟ ชา ยางพารา และปาล์มน้ํามัน

ลักษณะ

 • ชนิดผงผสมน้ําสีขาว
หมวดหมู่: