แจ๋ว (Jaew)

฿59.00

เป็นสารเพิ่มประสทธิภาพของสารป้องกันกำจัด ศัตรูพืช นวัตกรรมใหม่ทีมีคุณสมบัติ5 สิ่งมหัศจรรย์ 

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  • มหัศจรรย์แห่งความรวดเร็ว ต่อการการเคล่ือนย้ายเข้าสู่เซลล์พืช
  • มหัศจรรย์แห่งการดูดซึม และแพร่กระจายสารเคมี
  • มหัศจรรย์แห่งการทนทาน ต่อการชะล้างของฝน
  • มหัศจรรย์แห่งการเพ่ิมประสิทธิภาพของสารเคมี
  • มหัศจรรย์แห่งการลดต้นทุนการใช้สารเคมี

ลักษณะ

  • สารละลายน้ำสีใส