ไกลโฟเซทไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48%

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

 • ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
  (glyphosateisopropylammonium) 48% W/V SL

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

 • เป็นสารกําจัดวัชพืช
 • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมผ่านทางใบ
 • สามารถควบคุมวัชพืชอายุข้ามปีได้ โดยการเคลื่อนย้ายไปสู่อวัยวะ
  ต่างๆเช่น หัว ราก เหง้า และไหลใต้ดินได้
 • วัชพืชจะแสดงอาการใบเหลืองภายหลังการใช้7วัน ขึ้นอยู่กับความ
  เข้มข้นของการใช้สาร และระยะการเจริญเติบโตของวัชพืช
 • เมื่อลงสู่ดิน จะไม่มีการเคลื่อนย้ายในดิน หรือมีแต่ค่อนข้างต่ํา
  ไม่ทําลายโครงสร้างของดิน

ลักษณะ

 • สารละลายน้ําสีส้มใส
หมวดหมู่: