ไบโอครอป

฿0.00

ส่วนประกอบสำคัญ

  • Botanicalplantextractจากสมุนไพรจีน (เกาหลี)

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์

  •  สารสกัดจากพรรณไม้พฤกษศาสตร์
  • มีกลไกการทําลายเฉพาะต่อระบบประสาทของแมลงศัตรูพืช
  • ไม่มีพิษต่อคน ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
  • สามารถใช้ควบคุมทุกระยะการเจริญเติบโตของแมลงศัตรูพืช
  • ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตาย (contact)
  • ช่วยไม่ใหเ้กิดการด้ือยา

ลักษณะ

  • สารละลายน้ําสีน้ําตาล