สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนวทางบริหารจัดการ”พาราควอต” และ”คลอร์ไพริฟอส”เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
27 พฤษภาคม 2563