พาณิชย์จับมือ 3 สมาคม รวม 22 บริษัท ยาปราบศัตรูพืช ขยายเวลาลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร ไปอีก 3 เดือน สิ้นเดือน พ.ค. 2565

ที่มาเว็บไซต์  prachachat.net  3 มีนาคม 2565 – 14:23 น.

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคายาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย รวม 22 บริษัท

โดยลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) มีสารกำจัดวัชพืช แมลง โรคพืช เข้าร่วมโครงการฯ รวม 56 สาร 74 รายการ ปริมาณที่เข้าร่วม 235,268 ลิตร,กก. ส่วนลดสูงสุด 35% ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกรในปีนี้ กรมการค้าภายในจึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะขยายเวลาโครงการไปอีก 3 เดือน จนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อเคมีเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ผ่านสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) ที่ตนเป็นสมาชิก และสถาบันเกษตรกรจะติดต่อไปยังเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดเพื่อรวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งมายังส่วนกลาง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)