บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท วงเดือนเคมีภัณฑ์ จำกัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จัดงานส่งเสริมการขาย วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

โดยพนักงานบริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด ได้ให้คำแนะนำ ความรู้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างดียิ่ง